Privacyverklaring Bungalowverhuur Tyeslemore

 

Wij hechten aan uw privacy!

Als logiesverstrekker op Texel spannen wij ons in uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679). In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle boekingen, reserveringen en verzoeken om informatie die u bij ons doet.

 

Gegevens Bungalowverhuur Tyeslemore

Bungalowverhuur Tyeslemore – tussen de weiden Tanja Clausen & Vic Voskuil
Pontweg 118
1796 MC De Koog-Texel

+31(0)222-313296 info@tyeslemore.nl KvK-nummer 37144691

 

Waarom verwerken wij uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens om uw verblijf bij ons zo aangenaam mogelijk te maken en om u te kunnen informeren over uw verblijf op Texel en om contact met u op te kunnen nemen bv. in geval van achtergelaten bezittingen. Wij hopen u ook na uw verblijf op de hoogte van nieuws over Tyeslemore te kunnen houden. Uw toestemming daarvoor kunt u uiteraard te allen tijde weer intrekken.

Welke gegevens verwerken wij

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

 Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt waarvan duidelijk is dat deze gegevens bedoeld zijn om te verwerken;

Versie augustus 2018

 Voornamen, achternamen, adresgegevens, postcode, woonplaats, land, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum en de betalingsgegevens van degene op wiens naam de boeking is gedaan en eventueel persoonsgegevens van reisgenoten;

 Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website, bijvoorbeeld door het versturen van een reserveringsverzoek of een contactformulier of sociale media.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt alleen plaats als dat noodzakelijk is om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Zo zijn wij in verband met de af te dragen toeristenbelasting verplicht aan de gemeente Texel van uw verblijf de volgende gegevens te kunnen overleggen: uw naam, woonplaats, aankomst- en vertrekdatum, aantal geboekte nachten en aantal personen.

Toegang en Beveiliging Persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat alleen diegenen toegang hebben tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Iedere gebruiker van persoonsgegevens heeft een strikte geheimhoudingsplicht van alle gegevens waarvan hij of zij op grond van die toegang kennis neemt.

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van uw gegevens zou kunnen worden gemaakt.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om te verzoeken om correctie, verbetering, afscherming of verwijdering van de betreffende persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt.

 

Klachten

U kunt klachten over niet-naleving van de bepalingen van dit reglement of andersoortige klachten aan ons melden en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie augustus 2018